Bærekraft i Stiftelsen Anker

Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) skal drive virksomheten på en måte som viser at vi tar samfunnsansvar. Stiftelsen har ambisjon om å være miljøledende innenfor våre ulike virksomheter. Den overordnede strategien for samfunnsansvar og bærekraft ble etablert i 2021 som en integrert del av konsernets strategi.

FNs bærekraftsmål

Anker Stiftelsen har valgt å legge fokus på følgende av FNs bærekraftsmål:  

God helse og livskvalitet

Anker STIs virksomhet skal legge til rette for god livskvalitet for både leietakere og medarbeidere. Viktige områder er arbeid med å skape gode bomiljø, positiv by- og områdeutvikling og arbeidsplasser med mulighet for utvikling og involvering. 


Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anker STIs virksomhet skal gjennom drift og utvikling bidra til et seriøst arbeidsliv basert på den norske arbeidslivsmodellen for partssamarbeid. 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Anker STIs skal bidra til positiv stedsutvikling der vi har våre eiendommer og arbeide med å redusere negative miljøeffekter av vår virksomhet. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Anker STI skal drive sin virksomhet på en måte som gir minst mulig negativt miljøavtrykk.

Stoppe klimaendringene

Anker STIs skal bidra til å redusere energiforbruk og negativt CO2-avtrykk og dermed bidra til at Norge når forpliktelsene under Parisavtalen.

Vårt hovedformål – Anker tar samfunnsansvar 

Stiftelsens hovedformål er å tilby studenter og yrkesfagelever gode og prisgunstige studentboliger under utdanningen. Overskuddet fra våre kommersielle forretningsområder, overnattingsdrift og næringsutleie, går tilbake til selskapets hovedformål. 

Leietakerne av student- og elevboliger har begrensede økonomiske ressurser. Gjennom å tilby leietakerne bedre betingelser enn de ville oppnådd i det rene kommersielle leiemarkedet, bidrar Anker Stiftelsen til å redusere den økonomiske belastningen for våre leietakere gjennom utdanningsløpet.

I dagens marked sliter ofte studenter med å skaffe bolig. For å bidra til å lette presset har vi en ambisjon om å doble antallet studentboliger i vår portefølje frem til 2030. 

I tillegg til å arbeide for å oppfylle hovedformålet til stiftelsen har vi også satt oss ambisiøse langsiktige mål innenfor følgende viktige områder: 

  • Skape gode bomiljø og bidra til positiv by- og områdeutvikling 
  • Redusere negative miljøeffekter av vår virksomhet 
  • Bidra til et seriøst arbeidsliv basert på den norske arbeidslivsmodellen for partssamarbeid 
  • Tilby trygge arbeidsplasser i et likestilt og ikke-diskriminerende miljø. Gi våre medarbeidere mulighet for utvikling og involvering.   

 

Klima og miljø 

Anker Stiftelsen har som hovedmål å redusere tilført energi (energibruk) og CO2-avtrykk både i løpende forvaltning og i prosjekter. 

 

Pågående tiltak for å oppnå disse målene omfatter blant annet:

 

  • Utarbeidelse av ENØK-rapporter for våre eiendommer med forslag til tiltak for energiøkonomisering. Konkrete tiltak som er iverksatt er investering i nytt EOS (Elektronisk Overvåknings System) på Anker-kvartalet. Systemet vil gi mulighet til å styre oppvarming og ventilasjon på en mer effektiv og miljøvennlig måte.

 

  • Selskapet har et løpende vedlikeholdsprogram for konsernets portefølje hvor ambisjonen er at 5-10% av selskapets leilighetsportefølje årlig skal fornyes. I forbindelse med dette programmet installeres mer miljøvennlige løsninger.

 

  • I vår eiendom i Københavngata 10, som innehar overnattingskonsept, leiligheter og næringseiendom, investeres det i geobrønner for produksjon av energi til oppvarming av eiendommen. Anlegget er estimert ferdigstilt innen tredje kvartal i 2023.

 

  • I Anker-kvartalet (Herunder leiligheter, Anker Hotel og Hostel, samt næringseiendom) er elektrisk oppvarming av varmt vann erstattet med fjernvarme, samtidig som distribusjonssystemet for varmtvann oppgraderes for å redusere energitap.

 

Vi har som mål å å drive vår virksomhet på en måte som bidrar til resirkulering av avfall- og materialer både i løpende forvaltning og i prosjekter. Vi har konkrete mål for avfallssortering både i løpende forvaltning og for prosjekter.

 

Miljø og sertifisering

Anker Stiftelsen har som mål å sertifisere bygg og virksomheter basert på anerkjente miljøstandarder. Dette innebærer blant annet at Anker Hotel skal Miljøfyrtårn-sertifiseres i løpet av første halvår 2023. Vi arbeider parallelt med å «Bream in use» -sertifisere vår eiendom i Københavngata 10. Vårt mål er at bygget er ferdig sertifisert innen utgangen av første halvår 2023.

 

Mangfold, inkludering og seriøst arbeidsliv 

Anker Stiftelsen skal være en trygg arbeidsplass og gi medarbeidere mulighet for utvikling og involvering. Vi arbeider kontinuerlig med dette arbeidet gjennom rekruttering, involvering og samarbeid med eksterne partnere. Arbeidet baseres på den norske arbeidslivsmodellen for partssamarbeid og et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse.

Ved gjennomføring av prosjekter settes det krav til leverandører basert på Oslo-modellen. Dette er i tråd med vår miljøstrategi for å bidra til et seriøst arbeidsliv og minst mulig negativ miljøeffekt av vår aktivitet.

Anker er opptatt av inkludering og rekruttering til våre bransjer. Ved inngangen til 2023 har Anker Stiftelsen to lærlinger innenfor hotell- og eiendomsdriftsfagene. Anker Stiftelsen samarbeider blant annet med Kirkens bymisjon og deres lavterskel arbeidstilbud «I jobb».

 

By- og områdeutvikling

Anker Stiftelsen er opptatt av å skape positive bomiljø og bidra til positiv by- og områdeutvikling der vi har eiendommer.

På vår største eiendom i Ankerkvartalet pågår et større prosjekt for å revitalisere livet på gateplan og i bakgårder. Målet er å bidra til bedre trivsel, og tilrettelegge for mer aktivitet på området vårt. En av de viktigste aktivitetene vi jobber med er oppgradering av Ankertorget langs Torggata. Ankertorget har en historie som et sentralt torg i Oslo, men plassen har i mange år vært benyttet til parkeringsplasser. Vårt mål er å gjøre Ankertorget til et bilfritt aktivitetstorg som er tilrettelagt for rekreasjon, handelsaktiviteter og møteplasser for beboere og besøkende. Det er estimert at arbeidene vil være ferdig i løpet av 2023.